Bc. David Jorda - koncepce + CV

 

Curriculum Vitae

Jméno a příjmení: Bc. David Jorda

Datum narození: 1978

Adresa:

GMS:

Videotelefon:

Email: davidjorda78@googlemail.com


Vzdělání
Masarykova Univerzita v Brně, pedagogická fakulta, speciální pedagogika (bakalářské studium), promován v roce 2010
Technická Univerzita v Liberci, celoživotní vzdělávací program, pedagogický kurz, mistr odborné výchovy a učitel předmětů praxe, absolvoval v roce 2005
Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně, obor zubní technik pro sluchově postižené, maturita v roce 2000
Střední dvouletá škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, ukončil 1995
Základní škola pro žáky se zbytky sluchu, Praha 5, Výmolova 169, ukončil 1993

Praxe
2010 – dosud Česká komora tlumočníků znakového jazyka, neslyšící tlumočník (certifikát obdržel v roce 2009), lektor Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky znakového jazyka
2009 – dosud Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, externí asistent
2010 – dosud Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – zástupce ředitele pro SŠ
2003 – dosud Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – učitel odborných předmětů
2001 – 2006 Pevnost – České centrum znakového jazyka, lektor znakového jazyka
2000 – 2005 Stomatologická laboratoř REIMIŠ, s. r. o., zubní technik


Jazykové znalosti
Český znakový jazyk - aktivní
Mezinárodní znakový systém – pokročilý
Anglický jazyk – písmem

Publikační činnost
Morfologie a topografie jednotlivých zubů v zubní čelisti. Multimediální učební text. JC Ulita : Praha 2011. ISBN 978-80-87526-01-9. Vedoucí autorského týmu.
Protetická technologie. Multimediální učební text a Slovník odborné terminologie. JC Ulita : Praha 2007. Vedoucí autorského týmu.

Počítačové znalosti
Microsoft Office – pokročilý, včetně tvorby webových stránek a Powerpointu
Adobe Photoshop – mírně pokročilý

Řidičský průkaz
Skupina B

Vlastnosti a zájmy
Flexibilita, organizační schopnosti a odolnost vůči stresu komunikativnost a schopnost vést a motivovat tým, příjemné vystupování, ochota učit se novým věcem, kreativnost

 

Koncepce rozvoje SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Praha 5, Holečkova 4

 

Koncepce rozvoje Střední školy, Základní školy a Mateřské školy
pro sluchově postižené,
Praha 5, Holečkova 4

Zpracoval Bc. David Jorda

 


Úvod

 

Tato koncepce rozvoje byla vypracována pro potřeby konkurzu na místo ředitele školy. Koncepce bude více rozpracována souladu s platnou legislativou, podrobena připomínkovému řízení a návazně zapracována do dalších střednědobých a krátkodobých plánů školy a to podle aktuálních potřeb školy v případě, že bude autor koncepce jmenován do funkce ředitele.

Tato škola je určena především pro žáky a studenty se sluchovým postižením. V jejím rámci fungují všechny vzdělávací stupně od mateřské až po střední školu. Na každém z těchto stupňů je sluchově postižené děti potřeba především co nejlépe připravovat na budoucí život ve společnosti slyšících, předávat jim znalosti o světě v rozsahu rovnocenném náplni vzdělávání dětí bez postižení, a to formou a prostřednictvím takových komunikačních prostředků, které jim umožní plnohodnotný příjem informací.

Budova školy tradičně po mnoho desetiletí slouží pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením.  V dnešní době je potřeba ještě více zkvalitnit vzdělávání, a to se nemůže odvíjet jen od schopnosti daného dítěte se sluchovým postižením vnímat mluvenou češtinu prostřednictvím odezírání nebo psaného textu. Při vzdělávání sluchově postižených bychom měli v maximální možné míře využít komunikačních systémů podle zákona 384/2008 a v tomto smyslu také motivovat a vést pedagogický sbor k dalšímu vzdělávání a snaze o to, vyjít dětem vstříc.

 

ŠKOLA A JEJÍ VYBAVENÍ

 • škola sídlí v unikátní budově na nádherném místě Prahy a je potřeba o ni odpovídajícím způsobem pečovat
 • kapacita školy není dle mého názoru využita odpovídajícím způsobem – je vhodné usilovat jak o zachování současného rozsahu vzdělávacích možností, tak i o jejich rozšíření o další obory, které sluchově postiženým pomohou lépe se uplatnit na trhu práce. Budova by také mohla být centrem mimoškolního života sluchově postižených dětí a mládeže a sloužit také jako místo jejich setkávání s jejich slyšícími vrstevníky prostřednictvím akcí, např. kulturních a sportovních, které by propojovaly oba, často oddělené světy.
 • kromě světa slyšících je ale také třeba, aby sluchově postižené děti poznaly i svět lidí, kteří žijí podobně jako oni. Škola by proto měla úzce spolupracovat jak s dalšími českými školami pro sluchově postižené, tak s podobnými školami ze zahraničí. V neposlední řadě by bylo vhodné i navázat kontakty s dospělými neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří dosáhli v životě nějakých úspěchů – to by velice zvýšilo psychickou jistotu a pohodu dětí.
 • v současné době bojují školy pro sluchově postižené s úbytkem žáků. Tomu je možné čelit kvalitní nabídkou vzdělávání i dalších služeb ze strany školy, zlepšováním její pověsti mezi odbornou i laickou veřejností a rodiči – např. zmíněnou nabídkou oborů, volnočasových aktivit, kooperace s rodiči, sebevzdělávacími i propagačními aktivitami pedagogického sboru v rámci školního dění i mimo ně.
 • důležitou součástí propagace školy jsou i kvalitně zpracované, informativní a interaktivní webové stránky, které budou pravidelně aktualizované.
 • co se týče samotného vybavení školy, je, vzhledem k charakteru sluchové vady, nanejvýš vhodné usilovat o vizuálně stimulující a atraktivní třídy s interaktivními tabulemi, světelnou signalizací místo klasických zvonků, s nábytkem uzpůsobeným a rozestavěným k vizuálnímu příjmu informací (znakový jazyk, odezírání…), prostředí kvalitně osvětlené bez rušivých elementů. K takovýmto úpravám lze využít prostředků od sponzorů nebo z fondů EU ad.

 

KOMPENZACE SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ

 • možnosti speciální školy jsou v oblasti přizpůsobení se žákům široké – nízký počet dětí ve třídě, vzdělání pedagogů a další systémové úpravy pro vzdělávání zdravotně postižených
 • škola by ale neměla zůstat „skleníkem“, který opustí děti neznalé „světa venku“. Škola a její personál musí v každém okamžiku myslet především na to, že sluchově postižení budou jednou žít mezi slyšícími. Proto je musí vybavit za použití všech prostředků a didaktických i komunikačních metod veškerými potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby mohli jednou uspět.
 • budoucí uplatnění žáků a absolventů je třeba mít na mysli i v oblasti využití nejnovějších informací z různých oborů a technických možností v oblasti počítačů, internetu ad.
 • také je třeba podporovat samostatnost žáků v oblasti běžného života, rozhodování, motivace a sociálních vztahů. Při vzdělávání je také podstatný celkový mravně-etický rámec života ve společnosti.
 • u každého žáka je také ve spolupráci s rodiči a SPC třeba stanovit individuální cíle v oblasti vzdělávání i komunikace podle stupně jeho sluchové vady, komunikačních preferencí a mentálních i psychických schopností. Tyto cíle je pak v rámci dané třídy, skupiny mít co nejlépe na paměti a snažit se o určitý kompromis, z něhož budou moci těžit co nejvíce všichni zúčastnění.
 • jako prospěšné se mi jeví i sledování budoucího profesního uplatnění absolventů. Na základě rozboru jejich problémů je pak možné upevňovat nebo modifikovat nastolený model vzdělávání

 

Závěr

 

Tato koncepce je podkladem pro vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje školy jako vzdělávacího zařízení pro sluchově postižené, které by jim mělo poskytnout vědomosti i sociální dovednosti blížící se úrovni běžných slyšících dětí. Vzdělání získané na této škole by jejím absolventům mělo usnadnit fungování v rámci majoritní společnosti a umožnit jim plnohodnotný, naplněný život jak po soukromé stránce, tak po stránce profesní.

Samozřejmě v případě instituce tohoto charakteru nelze provádět žádné unáhlené, nepřipravené změny. Nutným podkladem pro směřování školy by byly kromě vlastních plánů a zkušeností rovněž podněty získané jak od nadřízených institucí, tak od pedagogů a rodičů žáků a studentů.

 

V Praze dne 6. 4. 2012

 

 

v ČZJ (titulky k videu - pusťte video a poté zapněte "cc" pod videem):