Dopis zaslaný na MŠMT - po konkurzu

27.06.2012 12:32

Dobrý den,

píšeme Vám ve věci výběrového řízení na ředitele školy přímo řízené ministerstvem. Jde o konkurz na ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkově ulici č. 4, který se konal 20. 6. 2012.

Jsme „zástupci“ komunity neslyšících, Mgr. Pavla Bognerová (nedoslýchavá pedagožka a tlumočnice na SŠ pro SP v Praze – Radlicích), Mgr. Tomáš Bogner (neslyšící pedagog a moderátor Zpráv pro neslyšící v ČT) a Jan Wirth (neslyšící student oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK). Naši vizi  a doporučení zvolení neslyšících odborníků z uvedených 5 kandidátů podporuje i Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Během 3 dnů naše cíle začalo podporovat přes 1020 neslyšících a slyšících žáků, studentů, rodičů, odborníků a na Facebooku.

 

O konkurzním řízení

V konkurzním řízení se představilo 5 kandidátů. Slyšící kandidáti Mgr. Václav Chmelíř, Bc. Jitka Králová M.B.A. (oba ze stávajícího vedení školy), Mgr. Marie Doležalová a Neslyšící kandidáti Mgr. Petr Vysuček a Bc. David Jorda. Komise doporučila neslyšící kandidáty na 3. a 4. místo. Kandidátům bylo pořadí sděleno osobně a někteří si jej navzájem předali. Výsledkem je, že na prvních dvou místech se objevili kandidáti ze stávajícího vedení školy.

Víme, že rozhodnutí komise má pouze doporučující charakter, nicméně doporučení neslyšících odborníků až na 3.a 4. místo a naopak doporučení zástupců stávajícího vedení školy na přední místa, nás a neslyšící komunitu silně znepokojuje. Také je nám líto, že v sedmičlenné komisi nebyl zastoupen žádný zástupce Neslyšících a rozhodnutí se dělají na „o nás bez nás principu“.

 

Proč jsme znepokojeni?

Jsme znepokojeni též proto, že jak mnoho samotných neslyšících, tak odborníků hodnotí dlouhodobé výsledky vzdělávání na této škole jako silně nevyhovující. Kvalifikované odhady říkají, že absolventi opouštějí školu s velmi nízkou znalostí českého jazyka, českého znakového jazyka a dalších znalostí a dovedností. Jsou důvodné pochyby, že žáci (bez mentálního postižení) ve skutečnosti neovládají vše, co je dané v RVP ZV. Bohužel v současné době nejsou k dispozici žádné oficiální souhrnné informace, mimo kvalifikovaného odhadu, které by toto tvrzení mohly potvrdit, protože školy pro sluchově postižené se nezúčastňují testování PISA a letošní testování 5. a 9. Ročníků nezahrnuje upravení testů pro tyto žáky.

ČŠI zde naposledy naposledy vykonávala inspekci v roce 2009 a bohužel členem inspekčního týmu nebyl žádný Neslyšící odborník. Inspekční zpráva tvrdí, že „Realizovaný školní  vzdělávací  program  pro základní vzdělávání  je  v souladu se zásadami a cíli  školského  zákona  a  s rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní vzdělání”.  Zpráva neuvádí v seznamu písemností (o které se inspekční zjištění opírá) žádné nástroje, které by ověřovaly výsledky vzdělávání, které je především zdrojem znepokojení se stávajícím stavem na naší straně. Zároveň, dle školského zákona, se Dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu11a). Z inspekční zprávy můžeme vyčíst, že ne všichni pedagogové ovládají plnohodnotně znakový jazyk. Další výňatky z inspekční zprávy z roku 2009 jsou přílohou tohoto dopisu. 

Jsme pohoršeni stavem výstupů vzdělávání na této škole, které je dlouhodobě realizováno významnou měrou právě kandidáty, kteří nás dlouhodobě nepřesvědčují o výsledcích jejich práce a především jsme znepokojeni tím, že komise v konkurzu doporučila na přední místa právě tyto kandidáty. Máme obavy, že pokud kandidáti ze stávajícího vedení školy budou ustanoveni na pozici nového ředitele školy, tak nevyhovující situace ohledně kvality vzdělávání se v této škole příliš nezmění.

 

Jaké řešení navrhujeme?

Do tohoto konkurzu se poprvé v historii České republiky hlásí i dva neslyšící kandidáti, oba vysokoškolsky vzdělaní, oba pracující v oboru školství již řadu let. Jeden z kandidátů působil řadu let na akademické půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy jako lingvista Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v oblasti českého znakového jazyka,  má organizační a manažerské schopnosti, které zúročuje více jak 12 let jako ředitel dvou organizací: neziskové organizace Pevnost – české centrum znakového jazyka, o.s. a Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.; druhý z kandidátů je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru Speciální pedagogika, pracuje jako zástupce ředitele Střední školy pro sluchově postižené – obor Asistent zubního technika. Oba tito kandidáti si v současné době rozšiřují znalosti dalším studiem na vysoké škole. Oba jsou vhodnými adepty na post ředitele školy pro sluchově postižené, protože oba splňují nejen legislativní podmínky; mají vysokoškolské vzdělání, potřebnou praxi v oboru školství a řízení, ale především mají jednu obrovskou výhodu proti případným slyšícím kandidátům – ovládají mateřský jazyk neslyšících – český znakový jazyk, z vlastní intenzivní zkušenosti chápou vzdělávací potřeby žáků se sluchovým postižením a jejich kulturu a z také díky tomu je mohou úspěšně realizovat přímo ve škole. Oba kandidáti svou prací již dokázali, že jsou odborně, pedagogicky i organizačně velmi schopní, zvládnou efektivně komunikovat jak se slyšícími i neslyšícími kolegy, pracovními partnery, institucemi i rodiči. Oba tito kandidáti dokázali, že úspěšně mohou pracovat na vedoucích pozicích ve vzdělávání a navíc jedinečně mohou působit na své žáky a studenty jako identifikační vzor, vzorem jazyka, identity, úspěšné mezikulturní komunikace se slyším světem a inspirací kulturního dědictví samotných neslyšících.

 

Proč právě neslyšící odborník ředitelem?

Oba tito kandidáti jsou schopni zajistit, že se všem žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovnoprávného přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně a především, že tyto proklamace nezůstanou jen „na papíře“, ale že se budou aktivně přenášet i do praxe nejen v podobě ŠVP, ale především i do lavic a před tabule.

Neslyšící odborník jako ředitel školy je zárukou, že povede děti se sluchovým postižením správným směrem, tak aby každý z žáků mohl dosáhnout svého osobního maxima. Neslyšící ředitel odborník bude zárukou toho, že se ve škole opravdu realizují ty nejmodernější vzdělávací koncepce, postupy a metody vzdělávání sluchově postižených a že bude spolupracovat jak se slyšícími tak i neslyšícími českými i zahraničními odborníky a institucemi specializujícími se na danou problematiku.  Oba kandidáti se dále vzdělávaní na VŠ a oběma kandidátům byl nabídnut profesionální mentoring  a podpora od ředitele jedné z nejúspěšnějších škol pro sluchově postižené v ČR.

V tuto dobu máme možnost udělat první krok pro to, aby se vzdělávání pro sluchově postižené udělalo první významný krok k opuštění „o nás bez nás“ dosavadního přístupu. V roce 1988 se stal po týdenních studentských protestech rektorem Gallaudetovy univerzity poprvé neslyšící odborník a dokázal, že pod jeho vedením univerzita vzkvétala a v současné době dále prosperuje pod vedením dalších rektorů se sluchovým postižením.

 

Co může ovlivnit MŠMT?

Tímto žádáme MŠMT, aby jakožto zřizovatel školy, pečlivě zvážilo celý problém a jako ředitele školy z uvedených pěti kandidátů vybrala právě Neslyšícího odborníka.

 

Uvedení na pravou míru

Zároveň jsme se dozvěděli, že na ministerstvu se o našich aktivitách roznáší nepravdy. Konkrétně o tom, že bude z naší strany připravovaná akce u školy na den ukončení tohoto školního roku. Chtěli bychom tuto fámu oficiálně vyvrátit s tím, že dokud nebude zřizovatelem oficiálně rozhodnuto o novém řediteli a pokud nebude důvod, samozřejmě nechceme a nebudeme žádné akce podobného charakteru připravovat.


Mgr. Pavla Bognerová

Mgr. Tomáš Bogner

Jan Wirth

 

 

 

Příloha I:

Výňatky z inspekční zprávy  školy z roku 2009.

Škola  se  profiluje

bilingválním vzděláváním, které zpravidla realizují slyšící učitel a neslyšící asistent pedagoga.

Učitelé  komunikují  většinou  mluvenou  řečí  a znakovanou  češtinou,  asistenti  českým

znakovým jazykem.

 

Školní vzdělávací program  mateřské školy pro sluchově postižené je zčásti zpracován podle

zásad  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání  (RVP  PV),  ne  zcela

naplňuje  jeho  požadavky  a  zohledňuje  specifické  potřeby  dětí  se  sluchovým  postižením

i kombinovanými  vadami.  Zavádějící je pojem  „žák“  v mateřské škole,  nesourodé jsou také

jednotlivé kapitoly, ve většině vypovídající  o  škole základní. Autorem  ŠVP PV je statutární

zástupce  ředitele  školy.

 

Celkové hodnocení školy

Vzdělávací  nabídka  mateřské  i  základní školy  odpovídá  podmínkám,  za  kterých  byla

zařazena  do školského rejstříku,  činnost školy  je  v souladu s rozhodnutím  o zařazení  do

rejstříku  škol  a  školských  zařízení. Vychází  ze  zásady  rovného  přístupu  každého dítěte

a žáka ke vzdělání a maximálního zohlednění jeho vzdělávacích potřeb, na vysoké úrovni je

zajištěna  jejich  bezpečnost.  Škola  identifikuje,  eviduje  a  následně  zajišťuje  odpovídající

vzdělávaní dětem i žákům podle jejich potřeb dle platného školského zákona.

Škola  účelně  využívá  zdroje  a  prostředky,  čímž  vytváří  dobré  finanční  předpoklady  pro

naplnění ŠVP.

 

Realizovaný školní  vzdělávací  program  pro základní vzdělávání  je  v souladu se zásadami

a cíli  školského  zákona  a  s rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní vzdělání.

Kvalitativní  změny  v pojetí  vzdělávání  jsou  cíleně  n a s t a v e n é ,   důsledně  vycházejí

z individuálních potřeb a možností žáků. Zatím se málo daří  naplnit princip zpětné vazby

a vzájemného hodnocení. 8

Školní  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  není  v souladu  s rámcovým

vzdělávacím  programem  pro  předškolní  vzdělávání.  K dosažení  souladu  vyžaduje  další

úpravy.  Je  třeba  jej  doplnit  tak,  aby  byl  v souladu s  §  5  odst.  1 zákona  č.  561/2004Sb.,

(školský zákon)

 

Inspekční zjištění  vedoucí  ke zhodnocení  podmínek,  průběhu  a  výsledků  vzdělávání  jsou

pozitivní v těchto oblastech:

 Vysoká odborná kvalifikace a soustavný profesní rozvoj pedagogů

 Empatický a individuální přístup k dětem i žákům

 Zkvalitňování materiálních podmínek

 Přátelské sociální klima

 Účinná spolupráce s dalšími subjekty