Neslyšící kandidáti napsali odvolací dopis

19.07.2012 13:40

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana

 

Vážený pan

Mgr. Michal Trunda

ředitel odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky

 

 

V Praze dne 8. července 2012

 

Vážený pane řediteli,

 

rádi bychom Vám poděkovali za zaslání písemného vyrozumění o výsledcích konkurzního řízení ze dne 20.6.2012.  

Dovolujeme si zároveň zpochybnit tyto výsledky a podat námitky proti průběhu tohoto konkurzního řízení, které rozhodovalo  o vhodných kandidátech na místo ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4. Námitky podáváme společně, tj. jménem  Bc. Davida Jordy, který se umístil na 3. místě a Mgr. Petra Vysučka, který se umístil na 4. místě.

Dle našeho mínění neprobíhalo konkurzní řízení řádně. Nejzávažnějším pochybením bylo složení výběrové komise, která sice formálně odpovídala § 2, odst. 1 vyhlášky 54/2005, ale výrazně ignorovala specifika daného školského zařízení, přestože šlo o konkurzní řízení, jehož výsledek velmi výrazně a dlouhodobě ovlivní život desítek sluchově postižených.

V současné době se vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením potýká s mnoha problémy. Nejsou používány správné metody výuky, je nedostatečné zvládnuta zejména didaktika týkající se psané formy českého jazyka pro sluchově postižené. Znalost gramatiky a schopnost používat český jazyk v písemné komunikaci jsou u sluchově postižených oproti intaktním žákům na velice nízké úrovni. Dokladem jsou svědectví samotných neslyšících žáků a studentů, které sesbíral tříčlenný odborný tým (Mgr. Pavla Bognerová, Mgr. Tomáš Bogner a Jan Wirth) a jež přikládáme v příloze tohoto dopisu.

Z toho je zřejmé, že  o výběru vhodného ředitele této vzdělávací instituce by měli rozhodovat členové komise, kteří jsou dobře obeznámeni s problematikou vzdělávání sluchově postižených, s dobrou znalostí kultury Neslyšících, kterou způsoby komunikace výrazně ovlivňují a rozvíjí. Je také podstatné, aby členové komise si byli vědomi závažnosti bariér, jež sluchově postiženým způsobuje nekvalitní výuka psané formy českého jazyka. Tyto bariéry dlouhodobě snižují možnosti kvalitního pracovního uplatnění osob sluchově postižených.

V komisi nezasedal žádný neslyšící, nebyl tam ani nikdo se znalostí znakového jazyka. V komisi nebyl přítomen zástupce školní inspekce, který by byl ve styku se školami pro sluchově postižené či se samotnými neslyšícími a orientoval se v reálné situaci vzdělávání sluchově postižených. Členkou komise byla ředitelka Konzervatoře pro zrakově postižené, která je jistě zkušená v oblasti školského managementu i vzdělávání zrakově postižených, ale neorientuje se v oblasti vzdělávání sluchově postižených. Metodika a didaktika výuky se nejen výrazně liší, ale způsoby komunikace mají již výše zmíněný kulturní rozměr.

Chceme v této souvislosti upozornit na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která byla ratifikována Českou republikou dne 28. 9. 2009. Článek 24, Vzdělávání, body 3 b) a c), hovoří o „umožnění studia znakového jazyka a podpoře jazykové identity společenství neslyšících“. Složení komise, průběh konkurzu, ale i dosavadní přístup ke vzdělávání dětí a studentů na zmíněné škole potvrzuje, že znění Úmluvy není v těchto bodech v České republice dodržováno vůbec nebo je dodržováno na velmi nízké úrovni. Je z tohoto hlediska příznačné, že přes skutečnost, že v České republice existuje řada odborníků z řad neslyšících či řada odborníků, kteří dobře ovládají znakový jazyk, nikdo z nich nebyl do komise jmenován.

Domníváme se, že ředitel školy je zodpovědný nejen za finanční a manažerské vedení školy, což komise jistě zohlednila, ale také za celkový systém vzdělávání. Právě kvalita vzdělávání podle našeho názoru zohledněna nebyla, protože složení komise to nedokázalo dostatečně posoudit. Jsme přesvědčení, že ředitel má vést pedagogy k tomu, aby vzdělávali žáky tak, aby maximálně rozvíjeli jejich myšlení, což při nesprávném pojetí komunikace nelze. Obáváme se, že navrhovaný vítěz konkurzního řízení bude nadále vést vzdělávání sluchově postižených žáků a studentů nevyhovujícím směrem. Výsledkem bude nedostatečný rozvoj dětí a mládeže, snižování  vědomostí a dovedností i perspektiv celoživotního vzdělávání v jakémkoli oboru.

Tyto své výhrady formulujeme na základě našich osobních zkušeností i vzdělání.  Oba dva jsme od narození neslyšící, prošli jsme vzdělávacím systémem pro sluchově postižené, odborně se touto problematikou zabýváme.  Naším cílem je postupné a dlouhodobé zkvalitňování vzdělávání sluchově postižených. To byla i naše společná motivace pro přihlášku do konkurzního řízení na místo ředitele i pro toto odvolání. Jsme přesvědčeni, že je nutné usilovat o zvýšení kvality vzdělání sluchově postižených, hájit práva neslyšících na vzdělání ve vlastním jazyce (český znakový jazyk), věnovat metodickou a didaktickou pozornost rozvoji schopností v psané formě českého jazyka,     aby se neslyšící žáci a studenti mohli co nejsnáze integrovat do většinové slyšící společnosti.

Chceme zdůraznit, že budeme velice rádi spolupracovat s MŠMT s cílem  posílit a zkvalitnit vzdělávání sluchově postižených. Rádi upozorníme na problémy ve vzdělávání sluchově postižených i předložíme náměty na jejich koncepční řešení. Chceme zdůraznit, že komunita Neslyšících považuje kvalitu vzdělávání za velmi důležitou a pečlivě sleduje její kvalitu.  Domnívám se také, že paternalistický přístup ke sluchově postiženým z řad většinové společnosti není na místě; je nutné jej nahradit partnerským přístupem, kde i  Neslyšící se budou podílet na zásadních rozhodováních týkajících se vzdělání i kultury. Nejde jen o případ tohoto konkurzu, domníváme se, že ve všech výběrových řízeních či zásadních rozhodování, by měli být zástupci  komunity Neslyšících zastoupení.    

 

  

 

Se srdečným pozdravem,

 

 

Mgr. Petr Vysuček

 

 

Bc. David Jorda

 

 

Příloha:

Diskuse neslyšících a jejich připomínky, zkušenosti ke slabým stránkám ve vzdělávání sluchově postižených v ČR. Příloha obsahuje i DVD s vyjádřeními uživatelů českého znakového jazyka.