Nová éra: Neslyšící se podílejí na spolupráci

18.06.2012 21:50

Vancouver 2010

Nová éra: Neslyšící se podílejí na spolupráci

(překlad Maridol, Jan Wirth a kol.)

Organizační výbor Mezinárodního kongresu o vzdělávání neslyšícících (ICED) Vancouver 2010 ve spolupráci s Komunitou neslyšících Britské Kolumbie vydává toto Prohlášení o zásadách.

 

Prohlášení o zásadách

Po celém světě se Neslyšící setkávají s přístupem většinové společnosti, že hluchota je jeden z handikepů. Toto myšlení vede k vyloučení a devalvaci všech lidí považovaných za „rozdílné“ a to včetně Neslyšících. Výsledkem je pak skutečnost, že neslyšící občané jsou neustále vylučováni z účasti na konání a rozhodování většinové společnosti. Mnoha z nich je bráněno v účasti na rozhodování, mají omezené pracovní příležitosti a sníženou kvalitu vzdělávání.

 

Navzdory tomuto přístupu však Neslyšící pozitivně přispívají do společnosti, která podporuje kreativitu a různorodost. Neslyšící se účastní spolupráce v oblasti vzdělávání, ekonomických aktivit, politiky, umění a literatury. Pro Neslyšící je naprosto zásadní, aby byli uznáni jako lingvistická a kulturní menšina v rámci každé společnosti.

 

Je proto nutné, aby všechny národy uznaly a usnadnily zapojení všech svých občanů do veřejného života a to včetně Neslyšících.

 

Prohlášení Milánského kongresu z roku 1880

 

V roce 1880  se konal mezinárodní kongres v Milánu, aby projednal vzdělávání Neslyšících. V té době členové Kongresu schválili některá rozhodnutí, která následně ovlivnila vzdělávání a životy Neslyšících na celém světě. Prohlášení:

 • Zákaz používání znakového jazyka v rámci vzdělávacího programu Neslyšících po celém světě,

 • Negativní ovlivnění životů Neslyšících občanů po celém světě,

 • Vyloučení Neslyšících občanů ze systému vzdělávání a plánování právního systému po celém světě,

 • Bránění Neslyšícícm občanům v podílení se na politice státu, rozhodování a financování v oblastech vzdělávání pracovníků, jejich rekvalifikace a v ostatních aspektech plánování kariéry,

 • Omezení možností Neslyšících uspět v různých profesích a zabránění mnoha z nich vykonávat profese podle jejich přání a nadání a

 • Znemožnění příležitosti mnoha Neslyšících občanů aktivně přispívat k různorodosti svého národa  na poli uměleckém a kulturním.

 

A proto, my

 • Odmítáme všechna prohlášení schválená Milánským kongresem v roce 1880, který popřel zahrnutí znakového jazyka do vzdělávácího programu Neslyšících studentů.

 • Uznáváme a velmi litujeme škodlivého dopadu, který měla Milánská konference.

 • Vyzýváme všechny národy světa k tomu, aby se poučily z minulosti a tak zajistily, že vzdělávací program bude zahrnovat a respektovat všechny jazyky a všechny formy komunikace.

Společné prohlášení do budoucna

My, níže podepsaní:

 • Vyzýváme všechny národy světa k uznání a dodržování principů Spojených národů, zejména pak těch, které jsou definovány v Konvenci o právech lidí s postižením a které říkají, že státní vzdělávání musí být poskytnuto s ohledem na získání jazykových a akademických, praktických a sociálních znalostí.

 • Výzýváme všechny národy k souhlasu s prohlášeními přijatými na 15. Kongresu světové federace Neslyšících v Madridu v roce 2007, zejména pak těch, které podporují rovný a vhodný přístup k mnohojazyčnému/mnohokulturnímu vzdělávání.

 • Výzýváme všechny národy k uznání znakového jazyka svých Neslyšících občanů jako legitimního jazyka těchto národů a k zacházení s ním jako s rovnocenným jazykem.

 • Vyzýváme všechny národy k usnadnění a zlepšení zapojení svých Neslyšících občanů do rozhodování vlády, které by mělo vliv na veškeré jejich oblasti života.

 • Vyzýváme všechny národy k zapojení svých Neslyšících občanů při pomoci rodičům Neslyšících dětí, a mládeže, aby je vedly k respektování kultury Neslyšících a znakového jazyka.

 • Vyzýváme všechny národy k podpoře vzdělávcího systému zaměřeného na dítě a rodiče ve všech podpůrných službách a to jak pro Neslyšící tak pro slyšící členy rodiny.

 • Vyzýváme všechny národy, aby všechny děti, které jsou diagnostikovány jako neslyšící, odkazovaly na regionální a národní organizace Neslyšících, školy a programy pro Neslyšící na podporu rané intervence.

 • Výzýváme všechny národy, aby svým Neslyšícím občanům umožnily přstup k veškerým informacím o jejich lidských právech.

 • Výzýváme všechny národy světa k uznání svých Neslyšících občanů jako hrdých, kreativních, sebevědomých, produktivních a plnohodnotných občanů své země.

Podpisy:

 

 

www.wfdeaf.org/news/international-congress-of-the-deaf-iced-july-18-22-2010-vancouver-canada

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P3GzX6xNPAs