Dopis zaslaný na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18.06.2012 13:11

Proč by měl školu pro neslyšící řídit neslyšící ředitel?

Dobrý den,

            dovolte, abychom se představili, jsme „zástupci“ komunity neslyšících, Mgr. Pavla Bognerová (nedoslýchavá pedagožka a tlumočnice na SŠ pro SP v Praze – Radlicích), Mgr. Tomáš Bogner (neslyšící pedagog a moderátor Zpráv pro neslyšící v ČT) a Jan Wirth (neslyšící student oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK).

Dne 20. června 2012 se bude konat konkurz na post ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkově ulici č. 4 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1.

Do tohoto konkurzu se poprvé v historii České republiky hlásí i dva neslyšící kandidáti, oba vysokoškolsky vzdělaní, oba pracující v oboru školství již řadu let. Jeden z kandidátů působil řadu let na akademické půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy jako lingvista Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v oblasti českého znakového jazyka,  má organizační a manažerské schopnosti, které zúročuje více jak 12 let jako ředitel dvou organizací: neziskové organizace Pevnost – české centrum znakového jazyka, o.s. a Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.; druhý z kandidátů je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru Speciální pedagogika, pracuje jako zástupce ředitele Střední školy pro sluchově postižené – obor Asistent zubního technika. Oba tito kandidáti si v současné době rozšiřují znalosti dalším studiem na vysoké škole. Jsou vhodnými adepty na post ředitele školy pro sluchově postižené. Proč? Oba splňují legislativní podmínky; mají vysokoškolské vzdělání, potřebnou praxi v oboru školství a řízení, ale především mají jednu obrovskou výhodu proti případným slyšícím kandidátům – ovládají mateřský jazyk neslyšících – český znakový jazyk a znají kulturu, zvyky a tradice neslyšících. Mohou být pro své žáky a studenty identifikačním vzorem, vzorem jazyka, identity, kulturního dědictví samotných neslyšících.

 

Proč právě neslyšící ředitel?

Oba tito kandidáti jsou schopni zajistit, že se žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovnoprávného přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně (v současné době jsou žáci a studenti se sluchovým postižením vzděláváni nejednotně, chybí zde jasné koncepce, metody a informace o tom, jak tyto žáky a studenty vyučovat; tito kandidáti jsou zárukou toho, že se ujednotí systém především ve výuce českého jazyka, který je pro neslyšící jazykem cizím a měli by se ho i jako cizí jazyk učit).

Neslyšící ředitel je zárukou, že povede sluchově postižené děti správným směrem, český jazyk se bude vyučovat jako cizí jazyk, neslyšící ředitel dohlédne na to, aby všichni pracovníci školy ovládali český znakový jazyk a dorozuměli se tak s neslyšícími žáky. Neslyšící ředitel zajistí správnou metodiku a koncepci výuky, bude spolupracovat s organizacemi pro sluchově postižené a bude jim věnovat i volnočasové aktivity. Neslyšící ředitel bude vzorem pro své sluchově postižené žáky a studenty, budou k němu mít důvěru a hlavně, tito žáci budou vědět, že se koná v jejich prospěch.

 

Do konkurzu se hlásí i současní dva slyšící pracovníci školy – Mgr. Václav Chmelíř a Bc. Jitka Králová, M.B.A. Naše obavy pramení z toho, že tito dva pedagogové schvalují současnou koncepci školy, a když se podíváme na žáky a studenty se SP, výsledky jsou katastrofální. Nefunguje tu to, co neslyšící potřebují, ba ani plynulá komunikace v jejich jazyce. Pro více informací (jsou zde i příspěvky studentů a absolventů této školy) se můžete podívat na: https://neslysici-reditel.webnode.cz/.

 

Zbořme mýty o tom, že neslyšící člověk nedokáže vykonávat funkce, které byly dosud přiřazovány pouze slyšícím lidem. Dovolme, aby nám čeští neslyšící dokázali, že jsou rovnoprávnými občany s majoritní společností, a že dokážou to, co si myslíme, že nedokážou. Tak, jak to v roce 1988 dokázali američtí neslyšící a „vybojovali“ si neslyšícího prezidenta Gallaudetovy univerzity, univerzity pro neslyšící.

 

                        Mgr. Pavla Bognerová

                        Mgr. Tomáš Bogner

                        Jan Wirth