Podporují nás

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená organizace,

protože se blíží konkurz na post ředitele školy pro neslyšící v

Holečkově, a protože se přihlásili 2 neslyšící kandidáti, založili

jsme www. stránku na téma "My chceme neslyšícího ředitele ve škole pro

neslyšící".

Obracím se na Vás s prosbou, zda-li byste mohli vyjádřit svůj názor,

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT NESLYŠÍCÍHO ŘEDITELE VE ŠKOLE PRO NESLYŠÍCÍ?

Bylo by dobré, kdyby bylo zde uvedeno také  vaše jméno, vaše zaměstnání/organizace, kde působíte.

Prosím též o zaslání Vaší aktuální fotografie, popř. loga organizace.

U Vašeho profilu bude uveden Váš názor, proč je důležité mít neslyšícího 

ředitele ve škole pro neslyšící. Ještě k www., jsou ve výstavbě, je to

teprve pár hodin založené, neustále na tom pracujeme, doplňujeme...

(budou zde i překlady do ČZJ).

 

Děkuji moc a těším se na vaše odpověďi.

Mgr. Tomáš Bogner

 

____________________________________________________________________________

Bezhran podporuje Neslyšícího ředitele

 

Jménem organizace Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka, bych jako předseda této organizace rád podpořil Neslyšícího kandidáta ve funkci ředitele školy v Holečkově ulici. Rozumím obavám, které plynou se samotného faktu, že kandidáti využívají český znakový jazyk jako primární jazyk. Za dobu mé práce v rámci České republiky, ale i v zahraničí, však vím, že jde o mýlku. Jde jen o předsudky a mýlky, které zaslepují. Nevidíme pak schopnosti a dovednosti daného člověka. Upneme se pouze na to, jak bude komunikovat. V mnoha věcech chceme být pokrokoví, ale když přijde výzva, lekneme se.

Myslím, že právě nyní, když se jedná o funkci ředitele ve škole pro děti se sluchovým postižením, je na místě co nejvíce uvažovat o tom, aby toto prostředi bylo pro děti přínosné. Kdo jiný než osoba, která tímto systémem sama prošla, ví lépe, co těmto dětem chybí. Co jim dopomůže k tomu aby byly v dospělosti integrovatelné do společnosti. Jedině osoba, která sama nezávisle na nikom, zvládá žít svůj život, a ještě přitom zastávat významné posty v naší společnosti.

Zcela podporujeme posun v této věci. Prosíme všechny, kteří budou číst tento dopis, aby si sami v duchu zodpověděli otázku, zda opravdu ví, co je pro děti se sluchovým postižením to nejlepší. Doposud se s osobami se sluchovým postižením moc nejednalo na úrovni státní správy ani krajů. Nikdo se jich neptal na to, co sami zažili, aby se z toho dalo čerpat a inspirovat se tím ke změnám. Proto v tomto kroku vidím velký pokrok naší doby. Stačí se jen podívat do zahraničí. USA, Švédsko, Anglie... Všude kolem je spolupráce s osobami se sluchovým postižením na místě a čerpá se z toho i při tvorbě legislativy. Jen u nás situace stagnuje. Proč?

 

Za organizaci Bezhran, o. s.

Bc. at Bc. Jiří Procházka předseda organizace 

 

____________________________________________________________________________

Komora podporuje Neslyšícího ředitele

 

Vážení,
 

rádi bychom se za naši organizaci vyjádřili k volbě ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené se sídlem v Praze 5, Holečkově ulici. Chceme především podpořit jmenování některé zneslyšících osobností, které se zúčastnily výběrového řízení, na post ředitele.
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., se zabývá podporou a profesionalizací tlumočení do znakového jazyka vČeské republice. Tento dopis vyjadřuje názor Rady Komory, řídicího orgánu celé organizace.

Středem zájmu naší organizace není sice vzdělávání neslyšících, ale odstraňování bariér mezi komunitou neslyšících a většinovou společností. Jako tlumočníci a odborníci specializovaní na problematiku sluchového postižení jsme ale s celou situací, a rovněž s názory a potřebami našich neslyšících klientů, dobře obeznámeni. Právě s ohledem na naše klienty uznáváme za vhodné v současné situaci podpořit myšlenku neslyšícího ředitele na škole pro neslyšící.

Na úvod je nutno vyzdvihnout jednu zdánlivě samozřejmou, ale velice důležitou skutečnost: v současnosti již mezi námi jsou neslyšící osobnosti schopné zastávat tak náročné a zodpovědné funkce, jakou role ředitele školy bezpochyby je. Pokud se ohlédneme do doby před deseti lety, vypadala celá situace jinak. V posledních deseti letech však celková atmosféra ve společnosti, změny ve vzdělávacím systému a vývoj samotné komunity neslyšících umožnil vzdělávání a osobnostní rozvoj mnohým sluchově postiženým lidem, kteří vsoučasné době disponují všemi kvalitami nutnými pro výkon náročné profese. Zmíněnými kvalitami nemáme na mysli pouze intelektuální úroveň a rozhled. Neslyšící dostali za minulé desetiletí i možnost získat potřebné profesní zkušenosti, vysokoškolské vzdělání a s ním spjatou potřebnou kvalifikaci, praxi ve školách, kde zastávají různé pracovní pozice (pedagog, asistent pedagoga, vychovatel). Mnozí neslyšící si dokonce sami vyzkoušeli řízení projektů nebo celých organizací, nabyli tedy znalostí v dnešní době žádaných a pro post ředitele školy velice vhodných – jsou schopni zajistit finance z grantů, využívají vlastní invence k vytváření nových projektů, tyto projekty sami řídí, vyhodnocují, inovují, vedou celé týmy svých slyšících i neslyšících kolegů v rámci projektu či organizace. Tyto neslyšící osobnosti samy dozrály a nyní jsou schopné a ochotné vést neslyšící komunitu kupředu. Nespornou kvalitou neslyšícího ředitele je fakt, že sám prošel vzdělávacím systémem pro neslyšící. Právě neslyšící osobnost je schopna nejlépe mít na zřeteli skutečné potřeby neslyšících dětí a na základě vlastních zkušeností invenčně a systematicky promýšlet jejich vzdělávací podmínky.

Neslyšící ředitel musí samozřejmě splňovat všechna kritéria a nároky na něj kladené. Nelze na takový post dosadit kohokoli jen proto, že je neslyšící. S takovým prvoplánovým řešením bychom samozřejmě nemohli souhlasit. Kandidát musí rozumět vzdělávacímu systému, mít potřebnou kvalifikaci a zkušenosti. Musí být schopen plánovat a dobře spolupracovat se svým týmem. Dále by měl mít jasnou vizi o budoucím fungování školy, přehled o možných způsobech financování různých aktivit školy např. zdotací. A v neposlední řadě by měl ovládat a respektovat oba jazyky, které komunita neslyšících v našem prostředí využívá – český znakový jazyk a psanou češtinu.

Jsme si jisti, že v komunitě neslyšících kvalitní kandidáti na pozici ředitele školy jsou. Pokud budou dva stejně kvalitní kandidáti, upřednostněme kandidáta neslyšícího!

Nyní stručně ke konkrétním neslyšícím kandidátům v již proběhlém výběrovém řízení na post ředitele školy v Holečkově ulici. Oba kandidáti, pánové David Jorda i Petr Vysuček, jsou našimi dlouholetými kolegy a všechny výše zmíněné podmínky pro výkon ředitele školy splňují. Pan David Jorda je zástupcem řediteli ve škole pro sluchově postižené ve Výmolově ulici v Praze. Samostatně spravuje tamní střední školu, obor zubní technik. Pan Petr Vysuček svou kariéru ve školství načas přerušil, aby se mohl věnovat vedení a rozvoji organizace Pevnost zaměřené na výuku znakového jazyka, kde již mnoho let úspěšně vykonává funkci předsedy. Oba kandidáti jsou v úzkém kontaktu s oborem Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a udržují si tedy přehled o nejnovějších vzdělávacích trendech, poznatcích zlingvistického výzkumu znakového jazyka apod. Pan Jorda a pan Vysuček jsou oba neslyšící, mají tedy osobní zkušenost s problémy, se kterými se neslyšící během vzdělávacího procesu a později v životě potýkají, a jsou schopni koncepčně uvažovat o nápravě těchto problémů. S oběma dotyčnými Česká komora tlumočníků znakového jazyka dlouhodobě spolupracuje a jako Rada Komory se za oba jmenované můžeme zaručit.

Jako tlumočníci se setkáváme každý den s velkým množstvím neslyšících klientů. Na základě naší vlastní zkušenosti si dovolíme shrnout současné problémy našich klientů, které podle našeho názoru vycházejí ze současného vzdělávacího přístupu k neslyšícím.

Mnoho našich klientů má problémy s psanou češtinou. Mezi neslyšícími jsou ovšem někteří jedinci, kteří po absolvované výchově se zřetelem k mluvené češtině dobře artikulují. Ovšem většina neslyšících ani po náročném mnohaletém drilu tuto schopnost nemá, jelikož jim v tom brání jejich fyzické omezení. Bohužel ale mnohé dnešní školy pro neslyšící toto omezení nerespektují a zaměřují se stále na mluvenou češtinu, proto je často smutným důsledkem to, že mnozí jejich neslyšící absolventi nemají bohužel ani dobré znalosti psané češtiny, které by jejich handicap v mluvení kompenzovaly. Je nutno přiznat, že mnoho absolventů škol pro neslyšící neumí číst s porozuměním a psát gramaticky správně.

Dalším tristním faktem je to, že ve vzdělávacím systému pro neslyšící dodnes není systematicky ukotvena výuka mateřského jazyka neslyšících – českého znakového jazyka. Neslyšící děti tedy často nedisponují úplným základním nástrojem k získávání vědomostí, jazykem. Učí se jazyk náhodně, nesystematicky, například od svých spolužáků, kteří mají neslyšící rodiče. Alarmující je i to, že většina učitelů na školách pro neslyšící český znakový jazyk neovládá na potřebné úrovni. Položme si zásadní otázku: jak mohou takoví učitelé předávat vědomosti neslyšícím dětem?

Nyní nastává čas a příležitost, kdy bychom se měli společně pozastavit nad takovými výsledky vzdělávání neslyšících. Situace je opravdu vážná, neslyšící nejsou se svým vzděláváním spokojeni, absolventi současných škol nejsou dobře vybaveni pro život a narážejí na spoustu bariér souvisejících s jejich jazykovými i vědomostními deficity. Toto vše jsou signály, které volají po změně.

Neslyšící ředitel, který ví, v čem tkví jádro problému, je osobností, která může způsobit pozitivní změnu nejen v rámci jedné školy, ale postupně i v celé komunitě.

Je na nás, slyšící společnosti, jak přistoupíme k současnému požadavku neslyšící komunity. Není třeba obávat se toho, že neslyšící ředitel by svou roli nezvládl. Apelujeme tedy na Vás: dejte neslyšícím kandidátům šanci! Budoucnost další generace neslyšících dětí je ve Vašich rukou.

 

S přátelským pozdravem,

za Radu Komory

 

Radka Faltínová, předsedkyně

Marie Basovníková, členka Rady 

 

Video v ČZJ: www.youtube.com/watch?v=kg9QsuKTsC4

_____________________________________________________________________________

 

Martina Seitnerová, místopředsedkyně Pevnosti – českého centra znakového jazyka, o. s.

 

 

Milí vážení Mgr. Ježkové a ministrovi Fialovi

 

dne 20. 6. 2012 se konal konkurz na post ředitele Holečkovy školy. Na konkurz se přihlásili také 2 neslyšící kandidáti. O jednom z nich si troufám tvrdit, že je pro své bohaté zkušenosti tím nejvhodnějším kandidátem! Kdo je to? Mgr. Petr Vysuček, můj kolega z organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s., se kterou již více jak 5 let spolupracuji. Petr Vysuček je velmi dobrý člověk, který se velice snaží o uplatnění neslyšících na trhu práce.

Mgr. Petr Vysuček má bohaté zkušenosti z různých oborů, které souvisejí s neslyšícími.

Dodnes pracuje v těchto organizacích:

Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící pod ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

Česká televize

Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící pod ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

Dříve pracoval:

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor Čeština v komunikaci neslyšících

Mezinárodní projekt SLATE

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

Dále se také podílel na realizaci různých projektů, které měli pozitivní vliv na komunitu neslyšících.

Věřím, že jste již četli články, ve kterých se píše jak je pro neslyšící děti důležité mít ve svém okolí dospělý neslyšící vzor. Pro děti je velmi důležité vidět úspěšného dospělého neslyšícího, se kterým se mohou chtít v dospělosti ztotožnit a být tak schopni samostatně fungovat a rozhodovat se. Je potřeba, aby Holečkova škola změnila svůj přístup ke vzdělávání neslyšících dětí a začala se ubírat bilingválním vzděláváním, aby tyto děti mohly mít v budoucnosti dobré zaměstnání a se všemi mohly dobře komunikovat psanou češtinou.

Doufám, že ČR bude mít svého prvního neslyšícího ředitele!

 

_____________________________________________________________________________

 

 

   Hana Wiesnerová, místopředsedkyně Institutu Neslyšících pro specializované vzdělání, o.s   

 

Vážení a milý,

 

jak víte, již tuto středu 20. 6. 2012 se koná konkurz na post ředitele v Holečkově - MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Praze. Přihlásilo se celkem 5 kandidátů - 3 slyšící a 2 neslyšící – mezi neslyšícími je také předseda našich dvou občanských sdružení - Pevnosti – českého centra znakového jazyka, o. s. (dále jen „Pevnost“) a Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen „Institut“).

 

Organizace Pevnost vznikla roku 2000. Jejím prvním předsedou byl Petr Vysuček, který ji spolu s Radou řídí až dosud. Organizace funguje již přes 12 let a v jejím čele je stále tatáž osoba! Petr Vysuček spolupracuje s několika dalšími organizacemi, školami a institucemi. V roce 2007 byla Pevností založena další „sesterská“ organizace Institut, jejímž předsedou byl zvolen rovněž Mgr. Petr Vysuček.

 

Jako organizační manažer je prostě dokonalý. Dokáže vyřešit různé problémy za jakýchkoliv situací. Má dobré srdce, je velmi chytrý a schopný. Plně podporuje především Neslyšící, ale má bohaté zkušenosti se slyšícími lidmi.

Musíme Vám napsat, že právě díky Petru Vysučkovi můžeme pracovat jako lektoři českého znakového jazyka. My kolegové, jsme svobodní lidé a jsme opravdu hrdí, že máme takto vynikajícího šéfa!

 

Když se Mgr. Petr Vysuček rozhodl přihlásit do konkurzu na post ředitele Vaší školy, byli jsme na něj hrdí, plně ho podporujeme a věříme, že on dokáže vybudovat z Vaší školy tu nejlepší školu v celé ČR!

Jako jeho kolegové mu držíme palce a pevně věříme, že vyhraje!

 

Hana Wiesnerová, místopředsedkyně

Institutu Neslyšících pro specializované vzdělání, o. s.

_____________________________________________________________________________

 

Mgr. Svatava Panskávysokoškolský pedagog  na UP v Olomouci; sociální pracovník a tlumočník v Oblastní unii neslyšících Olomouc:

 

Proč by nemohl být neslyšící ředitel? Výborně!!!  Klidně, může.

 

Pokud projde konkurzem....

Pokud má patřičné vzdělání ...

Pokud je dobrý manažer (o tom to je..) ...

Pokud zvládne slyšící pedagogy ...

Pokud 100% rozumí legislativě, dovede reagovat na podmínky a změny ve školství obecně, rozumí 100% psanému textu, ovládá100% český jazyk oboustraně (recepce i produkce hlavně tedy v písemné formě)

... je jasné, že peníze musí mít škola i na osobního tlumočníka, jenž bude po celou pracovní dobu k dispozici jen řediteli...

A našly by se další body..., jako kontakty s Magistrátem, i když by měla být škola apolitická, přece jen vazby na politiky jsou důležité...

To, že je neslyšící, jej nezvýhodňuje...Nevím, kdo se hlásí do konkurzu, ale já bych volila postupnou cestu: napřed zástupce, pak ředitel. Když má odvahu, je dospělý , ví co chce...nechť jde do toho.

 

Nebudu ovšem podepisovat a lobovat za někoho, koho neznám, neboť nebyl představen se svým c.v. a vizí.

S pozdravem Panská