Proč právě neslyšící ředitel?

 

Mgr. Petr Vysuček Bc. David Jorda,

neslyšící kandidáti na post ředitele školy pro sluchově postižené.

 
Oba tito kandidáti jsou schopni zajistit, že se žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovnoprávného přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně (v současné době jsou žáci a studenti se sluchovým postižením vzděláváni nejednotně, chybí zde jasné koncepce, metody a informace o tom, jak tyto žáky a studenty vyučovat; tito kandidáti jsou zárukou toho, že se ujednotí systém především ve výuce českého jazyka, který je pro neslyšící jazykem cizím a měli by se ho i jako cizí jazyk učit).

 

Neslyšící ředitel je zárukou, že povede sluchově postižené děti správným směrem, český jazyk se bude vyučovat jako cizí jazyk.

 

Neslyšící ředitel dohlédne na to, aby všichni pracovníci školy ovládali český znakový jazyk a dorozuměli se tak s neslyšícími žáky a studenty.

 

Neslyšící ředitel zajistí správnou metodiku a koncepci výuky, bude spolupracovat s organizacemi pro sluchově postižené a bude jim věnovat i volnočasové aktivity.

 

Neslyšící ředitel bude vzorem pro své sluchově postižené žáky a studenty, budou k němu mít důvěru a hlavně, tito žáci budou vědět, že se koná v jejich prospěch.

 

Neslyšící ředitel bude v zájmu neslyšících reprezentovt školu nejen u nás, ale i ve světě. 

 

 

 

Projev Vaší podpory, Vaše názory, příspěvky a stížnosti zasílejte (text nebo video v ČZJ)

na E-mail: neslysicireditel@gmail.com nebo

jako XMS Janu Wirthovi na tel. č. 777 836 784. Děkujeme.

 

 

 PODPORA A NÁZORY NEJEN NESLYŠÍCÍCH STUDENTŮ: