POPRVÉ V HISTORII VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE – NESLYŠÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ – realita nebo mýtus?

14.06.2012 02:52

 

POPRVÉ V HISTORII VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE – NESLYŠÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ – realita nebo mýtus?

 

Dne 20. června 2012 se bude konat konkurz na post ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkově ulici č. 4 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1.

Do tohoto konkurzu se poprvé v historii České republiky hlásí i dva neslyšící kandidáti, oba vysokoškolsky vzdělaní, oba pracující v oboru školství již řadu let. Jeden z kandidátů působil řadu let na akademické půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy jako lingvista Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v oblasti českého znakového jazyka,  má organizační a manažerské schopnosti, které zúročuje více jak 12 let jako ředitel dvou organizací: neziskové organizace Pevnost – české centrum znakového jazyka, o.s. a Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.; druhý z kandidátů je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru Speciální pedagogika, pracuje jako zástupce ředitele Střední školy pro sluchově postižené – obor Asistent zubního technika. Oba tito kandidáti si v současné době rozšiřují znalosti dalším studiem na vysoké škole. Jsou vhodnými adepty na post ředitele školy pro sluchově postižené. Proč? Oba splňují legislativní podmínky; mají vysokoškolské vzdělání, potřebnou praxi v oboru školství a řízení, ale především mají jednu obrovskou výhodu proti případným slyšícím kandidátům – ovládají mateřský jazyk neslyšících – český znakový jazyk a znají kulturu, zvyky a tradice neslyšících. Mohou být pro své žáky a studenty identifikačním vzorem, vzorem jazyka, identity, kulturního dědictví samotných neslyšících.

Oba tito kandidáti jsou schopni zajistit, že se žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovnoprávného přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně (v současné době jsou žáci a studenti se sluchovým postižením vzděláváni nejednotně, chybí zde jasné koncepce, metody a informace o tom, jak tyto žáky a studenty vyučovat; tito kandidáti jsou zárukou toho, že se ujednotí systém především ve výuce českého jazyka, který je pro neslyšící jazykem cizím a měli by se ho i jako cizí jazyk učit).

Zbořme mýty o tom, že neslyšící člověk nedokáže vykonávat funkce, které byly dosud přiřazovány pouze slyšícím lidem. Dovolme, aby nám čeští neslyšící dokázali, že jsou rovnoprávnými občany s majoritní společností, a že dokážou to, co si myslíme, že nedokážou. Tak, jak to v roce 1988 dokázali američtí neslyšící a „vybojovali“ si neslyšícího prezidenta Gallaudetovy univerzity, univerzity pro neslyšící.